РАДІ ВІТАТИ ВАС НА САЙТІ КЗ "ЧЕРНІВЕЦЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №3"

Психолого-педагогічний консиліум

                   


План роботи ППК на 2023/2024 н.р.

план ППК на 2023-2024 н.р.

 

 

 


 План роботи ППК на 2020/2021 н.р.

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітки про виконання
1. Обстеження учнів 1класу та новоприбулих учнів до інших класів школи.

Створення банку даних дітей, які потребують корекції  фізичного та інтелектуального  розвитку.

До 18.09.20. Каруценко А. Я. Недбайло З. Г.

Майковська О. Є.

Скобунова Я. В.

2. Обговорення рівня психофізичного розвитку пізнавальних можливостей учнів 1 – 4 класів з метою визначення адекватних умов навчання кожного із них.

Обговорення  індивідуальних планів роботи з математики, української мови для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеню..

До 18.09. 20. Мельник М. І.

Майковська О.Є.

Каруценко А. Я.

3. Підготовка на розгляд малої педагогічної ради списків учнів : акалькуліків, дислексиків, дисграфіків, алексиків, аграфіків. До 11.09.20. Мельник М. І.
4. Надання  допомоги  педагогам школи з питання складання індивідуальних навчальних планів для дітей, які перебувають на індивідуальній формі навчання (педагогічний патронаж) Вересень Мельник М. І.
6. Складання розкладу занять у корекційній кімнаті. До 07.09.20. Мельник М. І.
7. Комплектування груп з трудового навчання для учнів 4 класу, уточнення груп з трудового навчання для учнів 5-9 класів До 02.09. 20. Мельник М. І.

Вакалюк Т. І.

8. Проведення  медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, розподілом їх на групи занять з фізкультури та ЛФК. Вересень Скобунова Я. В.

Бурлака С. В.

9. Проведення  засідання ППК щодо стану адаптації учнів 5 класу. Жовтень Майковська О. В.

Мельник М. І.

Шумко М. Я.

10. Аналіз результатів медико-педагогічного діагностування дітей з ризиком значного відхилення в поведінці. Листопад Майковська О.Є.

Мануляк А. П.

11. Консультації з педагогами  школи з питань труднощів засвоєння учнями навчального матеріалу. За потреби Члени ППК  

 

 

12. Забезпечення  системного соціально-психолого-педагогічного супроводу учнів школи. Постійно. Члени ППК.
13. Контроль за створенням умов для організації корекційних занять, ігрової діяльності, занять з розвитку художньої творчості. Постійно. Бохонко Ж. О.
14 Виявлення проблем самовизначення та професійної спрямованості випускників 9 класу              Лютий-березень Члени ППК

Шумко М. Я.

Ступарик М. К.

Стасюк М. І.

15. Моніторинг якості знань учнів на кінець І семестру 2020 /2021 н.р. Грудень Мельник М. І.
16. Консультації для педагогів та батьків з приводу підготовки документації на учнів, які проходитимуть обстеження ІРЦ. За потреби Мельник М. І.
17. Співпраця з методистами ІППОЧО з надання рекомендацій щодо  поліпшення ефективності та результативності корекційної роботи. Протягом року. Мельник М. І.

 

 

18. Надання консультативної допомоги педагогам з питань виховання, навчання, корекції і лікування дітей з особливими потребами. Протягом року Члени ППК
19. Робота консультативного пункту для батьків. Надання  консуль-тативно-просвітницької  допомоги  батькам(особам, які їх замінюють)  з питань навчання та виховання дітей з особливими потребами. Протягом року Члени ППК
20. Круглий стіл « Формування соціально-побутових

навичок у дітей з помірним ступенем інтелектуальних порушень »

Лютий Члени ППК,

Захарова М. В.

Гриб’юк С.М.

21. Вивчення рівня сформованості навчальних досягнень учнів  1-4 класів, які не засвоюють навчальну програму. До квітня 21р. Мельник М. І.

 

22. Моніторинг якості знань учнів на кінець 2020/ 2021 н.р. Травень Мельник М. І.
23. Перевід учнів до наступних класів. Травень Мельник М. І.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про шкільний психолого-педагогічний консиліум

КЗ «Чернівецька спеціальна школа №3»

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади діяльності психолого-педагогічного консиліуму комунального закладу «Чернівецька спеціальна ЗОШ №3».

1.2. Психолого-педагогічний консиліум (далі – ППК) функціонує для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця).

1.3. ППК утворюється наказом директора закладу освіти із затвердженням персонального складу та діє на підставі Положення про спеціальну школу, затвердженого постановою КМУ і керується в діяльності Статутом закладу та даним Положенням.

1.4. ППК утворюється для комплексного вивчення особистості дитини, організації ефективної допомоги та педагогічної підтримки дітей, відстеження динаміки їх розвитку з метою успішного навчання і подальшої соціальної адаптації.

1.5. ППК співпрацює з районним, міським та обласним інклюзивно-ресурсними центрами, використовуючи їх рекомендації.

1.6. Рекомендації по проведенню подальшої корекційно-розвивальної роботи, надані ППК, є обов’язковими для всіх педагогічних працівників, що працюють з дитиною.

 1. Мета і завдання

2.1. Метою організації ППК є забезпечення діагностико-корекційного та психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з відхиленнями у розвитку, виходячи з можливостей закладу освіти і відповідно до спеціальних освітніх потреб, вікових та індивідуальних особливостей, стану соматичного, фізичного і нервово-психічного здоров’я дитини.

2.2. Завдання ППК:

2.2.1. Визначення психічного рівня розвитку дитини, шкільних знань, пізнавальних можливостей учнів 1-го класу на початок навчального року;

2.2.2. Профілактика фізичних, інтелектуальних і емоційних перевантажень розвитку дитини;

2.2.3. Виявлення резервних можливостей розвитку;

2.2.4. Визначення характеру, тривалості і ефективності корекційно-реабілітаційної роботи, що проводиться;

 

 1. Функції психолого-педагогічного консиліуму

3.1. Проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та результатів корекційно-розвиткової роботи.

3.2. Надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців).

3.3. Визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх потреб учня (вихованця).

3.4. Надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним представникам, педагогічним працівникам з питань організації навчання учня (вихованця).

 1. Учасники психолого-педагогічного консиліуму

та організація їх діяльності

4.1. До складу ППК входять заступник директора (голова), лікар, вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель трудового навчання, вчитель початкових класів, вчитель лікувальної фізичної культури, вихователь.

4.2. На першому засіданні ППК обирається заступник голови та секретар консиліуму.

4.3. На засідання ППК запрошуються (за потреби):

– представник інклюзивно-ресурсного центру, методисти ІППОЧО;

– фахівець із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної освітньої траєкторії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах);

– спеціаліст служби у справах дітей (з питань визначення індивідуальної освітньої траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

4.4. Рішення ППК фіксуються в протоколі засідання та ухвалюються простою більшістю голосів членів консиліуму. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ППК.

4.5. Засідання ППК проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж двічі на рік.

4.6. Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця) залучаються його батьки або інші законні представники.

 1. Функціональні обов’язки членів ППК

5.1. Голова

– повідомляє батьків (законних представників) і спеціалістів про необхідність обговорення проблеми дитини і організовує підготовку і проведення засідання ППК

– формує склад членів ППК для чергового засідання і проводить його;

– отримує та аналізує узагальнену інформацію щодо класів (груп), паралелей та окремих учнів (вихованців), по відношенню до яких потрібне індивідуальне обговорення або співбесіда з батьками;

– координує зв’язки консиліуму з іншими ланками освітнього процесу;

– здійснює контроль за виконанням рішень консиліуму;

– виходить з ініціативою повторних обговорень на засіданні ППК;

– доводить до відома батьків (законних представників) у доступній для розуміння формі запропоновані рекомендації.

5.2. Заступник голови :

– забезпечує якісне ведення документації ППК;

– здійснює координацію діяльності всіх фахівців закладу з метою реалізації рекомендацій консиліуму;

– погоджує з головою ППК графік засідань.

5.3. Фахівці, які беруть участь у проведенні засідання консиліуму:

– дають висновки і рекомендації про розвиток дитини за підсумками обстеження, навчання, виховання;

– розробляють і затверджують основні напрямки індивідуальної корекційно-розвивальної роботи, які підписуються головою і всіма членами консиліуму;

– готують висновок про стан здоров’я і розвитку дитини;

– консультують педагогів закладу і батьків з метою забезпечення ефективності корекційно-реабілітаційної та розвивальної роботи з дітьми;

– відстежують динаміку розвитку дитини та ефективність допомоги, що надається їй.

 1. Права та обов’язки психолого-педагогічного консиліуму

6.1. ППК має право:

– просити батьків (законних представників) надати при обстеженні і консультуванні наступні документи на дитину: копію свідоцтва про народження, висновки лікарів і спеціалістів про стан здоров’я;

– самостійно планувати і організовувати навчально-виховні, консультативно-методичні, корекційно-реабілітаційні та інші заходи з метою надання комплексної допомоги дітям, батькам і учасникам освітнього процесу.

6.2. ППК зобов’язаний:

– забезпечувати повагу і захист людської гідності осіб, що звернулися в ППК;

– працювати за принципом конфіденційності;

– дотримуватися Державних нормативно-правових актів;

– сприяти пропаганді серед педагогів та батьків знань в області спеціальної педагогіки і психології.

 1. Управління

7.1. Управління здійснюється на основі принципів гуманності, демократії і самоврядування.

7.2. Керівництво діяльністю ППК здійснюється заступником директора з навчально-виховної роботи.

7.3. Голова ППК організовує роботу ППК і несе персональну відповідальність за його діяльність.

 1. Перелік документації психолого-педагогічного консиліуму

8.1. Обов’язковий перелік:

– наказ про утворення консиліуму;

– положення про ППК;

– протоколи засідань консиліуму з рішенням, де вказано відповідальних за рішення та строки виконання і підписами голови та всіх членів ППК (зберігається у голови консиліуму);

– аналітична довідка за результатами вивчення, спостережень, діагностичних обстежень, з висновками та рекомендаціями (зберігається у голови);

– журнал обліку обстежених дітей (№ з/п, ПІБ дитини, рік народження, домашня адреса, загальні висновки ІРЦ, дата обстеження на ППК, рекомендації ППК);

– первинний протокол обстеження дитини членами ППК;

8.2. За необхідністю:

– індивідуальні картки з результатами поглибленої діагностики (зберігаються у практичного психолога, вчителя розвитку мовлення, соціального педагога);

– психолого-педагогічні характеристики (зберігаються у голови);

– виписки про фізичний стан (зберігаються у медичного працівника);

– протокол повторного засідання консиліуму за результатами виконання рішень попереднього засідання.


                               Звіт роботи ППК за 2019/2020 н.р. 

Згідно методичних рекомендацій про  організацію діяльності психолого-педагогічного консиліуму спеціальної школи та навчально-реабілітаційного центру (укладач Захарова М. В.), схвалених Науково-методичною радою Інституту післядипломної педагогічної освіти  Чернівецької області , протокол №4(696) від 23.12.2019 в КЗ «Чернівецька спеціальна ЗОШ №3» працює психолого-педагогічний консиліум.
             ППК діє з метою:

•           збору інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби під час навчання ;

•           визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;

•           визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх потреб учня (вихованця);

•           моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та результатів корекційно-розвиткової роботи з метою визначення динаміки розвитку дитини;

•           надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення     учнів (вихованців);

•           надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації навчання дітей з ООП з метою досягнення визначених освітніми програмами результатів;

•           психолого-педагогічного вивчення   учнів   5-х  класів  з  метою визначення  найбільш  адекватного  профілю   трудового   навчання, комплектування  навчальних  груп з урахуванням можливостей кожного учня і реальних перспектив працевлаштування;

•           вивчення учнів закладу освіти з метою формування груп з розвитку мовлення та ЛФК для організації ефективної  роботи з виправлення дефектів усного і писемного мовлення, гармонізації психофізичного розвитку учнів, корекції порушень і створення передумов соціальної адаптації школярів;

•           проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;

•           проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників, батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини;

•           формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.·                      комплектування 1 класу, співпраці з логопедами, психологами, дитячим психіатром, неврологом, спеціальними ДНЗ №31, навчально-реабілітаційними центрами.03.09.2019р. видано наказ про затвердження складу ППК №86. 

         Згідно плану роботи ППК проведено:

1.    Обстежено учнів 1-х класів та новоприбулих учнів до інших класів школи.

2.    Створено  банк даних дітей, які потребують корекції  фізичного та розумового розвитку.

3.    Обговорено рівень психофізичного розвитку пізнавальних можливостей учнів 1 – 4 класів з метою визначення адекватних умов навчання кожного із них.

4.    Обговорено індивідуальні плани роботи з математики, української мови для дітей з помірною розумовою відсталістю.

5.    Складено списки учнів : акалькуліків, дислексиків, дисграфіків, алексиків, аграфіків та затверджено їх на педраді №2 від 16.09.2019р.

6.    Укомплектовано групи з професійного навчання учнів 4 класу(додаток до наказу №85 від 03.09.2019р.)

7.    Проведено  медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів, розподілено  їх на групи занять з фізкультури та ЛФК (додаток 4 до наказу №91 від 12.09.2020р.)

8.    Проведено  засідання ППК щодо стану адаптації учнів 5 класу (протокол №1 від 17.10.2019р.)

9.    Постійно :

–        надавались  консультації педагогам школи з питань труднощів засвоєння учнями навчального матеріалу.

–        забезпечувався системний соціально-психолого-педагогічний супровід учнів школи.

–        спостерігалось за динамікою навчання учнів, які навчаються за індивідуальною програмою.

–        проводились консультації для педагогів та батьків з приводу підготовки документації на учнів, які направляються на обстеження ІРЦ.10.

Проведено моніторинг якості знань учнів на кінець І семестру, ІІ семестру та за 2019 /2020 н.р. Круглий стін з питання первинного обстеження та особливості використання діагностичного інструментарію із дітьми з інтелектуальними порушеннями , запланований на лютий 2020р. , проведений не був, в зв’язку із карантином.          

Розроблено та затверджено розклад занять у корекційній кімнаті та  методичні рекомендації з планами корекційних занять з дітьми .          Складено графік занять з розвитку зв’язного мовлення та ЛФК.         Затверджено список учнів, які перебували на обмеженому відвідування на засіданні педради №2 від 16.09.2020р.        

Згідно плану роботи ШПМПК та  метою комплектування 1 класу планувалось відвідати спеціальний ДНЗ №31. Та адміністрація садочка відмовила членам ШПМПК  у проханні відвідати ДНЗ.        

План роботи ШПМПК на 2019/2020 н.р. в цілому виконаний.


Для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) у Закладі освіти функціонує психолого-педагогічний консиліум. 

До складу психолого-педагогічного консиліуму входять 9 педагогів: заступник директора з НВР (голова), вчитель з розвитку мовлення, практичний психолог, лікар, вчитель фізичної культури, вчителі-дефектологи. Персональний склад ППК затверджується наказом директора та діє на підставі Положення.

На засідання психолого-педагогічного консиліуму (за потреби)    запрошуються:

 • – представники інклюзивно-ресурсного центру;
 • – представники ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти ІППОЧО;
 • – фахівець з соціальної роботи;
 • – спеціаліст служби у справах дітей;
 • – представники громадських організацій, які сприяють реалізації та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.

Основними функціями психолого-педагогічного консиліуму є:

 • – проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та результатів корекційно-розвиткової роботи;
 • – надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців);
 • – визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з урахуванням освітніх потреб учня (вихованця);
 • – надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним представникам, педагогічним працівникам з питань організації навчання учня (вихованця).

Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в протоколі засідання та ухвалюються простою більшістю голосів членів консиліуму. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого-педагогічного консиліуму. 

Засідання психолого-педагогічного консиліуму проводяться у разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік.

Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця) залучаються його батьки або інші законні представники.